ضامن جواز کسبم با چک بابت ضمانت وام یا مشارکت شهریار