ارائه امتیاز وام بانک رسالت به مبلغ ۶۲ میلیون تومان کرمان