یک فقره وام ۱۸ میلیونی بانک رسالت جهت واگذاری گرگان