فروش امتیاز وام بانک رسالت به مبلغ ۲۷ میلیون تومان