کارمند رسمی باکسر از حقوق جهت وام ازدواج و ودیعه مسکن