انتقال امتیاز وام بانک رسالت به مبلغ ۱۴ میلیون و ۵۰۰