ارائه وام ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی مستقیم از بانک