ضامن جواز کسب معتبر و چک صیادی،ضمانت به شرط شراکتی هم هستم